Miras Davaları Nerede Açılır?

Miras Davaları Nerede Açılır?

 

Mirastan doğan davalara ilişkin HMK 11. maddesi uyarınca kesin yetki kuralı söz konusudur. Bu kural mirasçılara karşı mecburi dava arkadaşı olarak açılan davalar, ölüme bağlı tasarrufların iptaline yönelik davalar aynı şekilde tenkis, mirasın paylaşılması ve miras nedeniyle istihkak davalarıdır. İşbu davalar ölenin son yerleşim yerinde açılırlar.

Nitekim kanunun Hukuk Muhakemeleri Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiş olan bu hususta kesin yetki halleri ile seçimlik yetki halleri düzenleme altına alınmıştır.

 

Mirastan doğan davalarda yetki

MADDE 11 - (1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
(2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
(3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Bu kanuni kapsamda terekenin borca batık olduğunun tespiti davası, terekedeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarının hangi mahkemede açılması gerektiği konusunda kanun açık hüküm içermemektedir. Ancak terekedeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası için HMK 11/1-b kapsamında olduğu düşünülerek bu davanında yine ölenin son yerleşim yerinde açılabileceği sonucunu çıkartmamız mümkündür. 

Terekenin borca batık olduğunun tespitine yönelik davası genel yetki kurallarına tabi kabul edilmelidir.(HMK madde 6)

Mirasçılık belgesinin iptaline yönelik davada yetkili mahkemenin mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.

 

Miras davası nerede açılır? miras davaları nerede açılır? miras paylaşım davası nerede açılır? kadıköy miras avukatı, bağdat caddesi miras avukatı