Tenkise Tabi Tasarruflar Nelerdir?

TENKİSE TABİ OLAN TASARRUFLAR NELERDİR?

 

Tenkis davasının konusu miras bırakan kişinin yapmış olduğu saklı payları ihlal eden karşılıksız kazandırmalardır. İki aşamalı olarak miras bırakanın yaptığı hem ölüme bağlı tasarruflar hem de ölümünden önce yapılmış olan tasarruflar tenkise tabidir.

 

BAĞIŞLAMALAR TENKİSE TABİ MİDİR?

 

Miras bırakanın hayattayken yapmış olduğu bağışlamalar ile diğer mirasçılarının saklı paylarını ihlal edebilir bu halde bu bağışlamalar mirasçılara yapılmış ise bu mirasçının mevcut payından indirilebileceği gibi üçüncü kişilere yapılmış ise bunlardan geri talep edilebilir.

 

VASİYETNAME TENKİSE TABİ MİDİR?

 

Miras bırakan tüm malvarlığını yahut malvarlığının bir kısmını bir mirasçıya yahut mirasçı olmayan bir başka kişiye bırakmış olabilir. Miras bırakanın yapmış olduğu bu işlem (Bknz. Vasiyetname nasıl düzenlenir?) eğer ki mirasçıların saklı paylarını ihlal ediyorsa bu halde vasiyetnameye karşı tenkis davası açılarak saklı pay oranında bu devirler önlenebilir.

 

Mirasta Denkleştirme Konusu Olmayan Bağışlar

 

Miras bırakanın miras payına mahsuben yaptığı karşılıksız kazandırmalar tenkisin değil denkleştirmenin (bknz. denkleştirme nedir?) konusunu teşkil ederler. Bu halde yapılan bağışın miras payına mahsuben yapılmamış olması gerekmekte, mirasçının mirasçılık sıfatını kaybetmiş olması gerekmekte yahut bağışın geri verilmemek kaydıyla yapılmış olması gerekmektedir.

 

Miras Haklarının Tasfiyesi Amacıyla Yapılan Bağışlar

 

Kanun koyucu, miras bırakanın ölümünden önce mirasçılarından biri ile yapabileceği ivazlı mirastan feragat sözleşmesi ile saklı pay ihlali durumunda bu işlemin de tenkise tabi olduğunu hüküm altına almıştır.

 

Hediyeler Tenkise Tabi Midir?

 

Miras bırakanın vermiş olduğu doğum günü hediyeleri, düğünde taktığı takılar, bayram harçlığı, yılbaşı hediyesi gibi hediyeler ile yapılan yardımların tenkisi kural olarak talep edilemez ancak bu hediye veya yardımların olağan kabul edilecek sınırlarda olması gerekmektedir. 

 

Vefattan bir yıl önce üçüncü kişilere yapılan bağışlamalar

 

Miras bırakanın vefatından 1 yıl önceye kadar yapmış olduğu karşılıksız kazandırmalar kanunun açık hükmü gereği tenkise tabidir.

 

Saklı payı bertaraf etmek amacı ile yapılan kazandırmalar

 

Miras bırakanın saklı paylı mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruflar muris muvazaası (bknz. mirastan mal kaçırma muris muvazaası) teşkil ettiği gibi tenkise de tabidir.

 

 

 

TENKİSE TABİ OLAN TASARRUFLAR NELERDİR? Hediyeler Tenkise Tabi Midir? BAĞIŞLAMALAR TENKİSE TABİ MİDİR? Vefattan bir yıl önce üçüncü kişilere yapılan bağışlamalar, tenkis davası avukatı, istanbul tenkis dava