Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

Yasal Miras Paylaşımı

 

Yasal miras paylaşımı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 495-501 arasında düzenleme alanı bulmuş ve kimlerin mirasçı olacağı kanunen belirlenmiştir. Kanun hükmüne göre; yasal mirasçılık doğrudan kanundan doğar ve kazanılır. Miras bırakan tarafından saklı pay oranı aşılarak bertaraf edilemez.

Türk Medeni Kanununa göre yasal mirasçılar miras bırakanın; çocuğu, torunu, annesi, babası, kardeşi, amcası, teyzesi, dayısı, büyükanne, büyükbaba. sağ kalan eşi evlatlığı, evlatlığın çocukları ve torunları, devlet olabileceği gibi yukarıda sayılanlar somut olayın durum ve koşullarına göre mirasçılık sıfatını kazanamayabilirler.

Miras bırakan çocuklarını ve eşini yahut çocuklarından birini miras hakkından hukuka uygun yön ve yöntemlerle ıskat etmemiş yani miras hakkından şartları oluşmuş olmak kaydıyla yoksun bırakmamış ise miras bırakanın çocukları ve eşi her zaman mirasta hak sahibidirler.


Miras Hakkı ve Payına Örnekler:

 

1. Miras bırakanın eşi ve çocukları hayatta ise;


• Eş:1/4, Çocuk:3/4 ( Çocuk sayısının 1’den fazla olması durumunda çocuklar bu payı aralarında eşit bölüşürler.)
Eş ve çocuğun hayatta olması durumunda miras hakkı yalnız eş ve çocuğa yukarıdaki oranda kalır bunun dışında başkaları hayatta olsalar dahi mirasçılık sıfatını kazanamaz.


2. Miras bırakanın eşi hayatta değil sadece çocukları hayatta ise;


• Çocuklar mirasın tamamını aralarında eşit olarak bölüşür.
Miras bırakanın çocuklarının hayatta olması eşinin hayatta olmaması durumunda miras bırakanın Annesi, Babası, Teyzesi, Kardeşleri, Amcası, Halası, Dayısı hayatta olsalar dahi mirastan pay alamazlar.
Miras bırakanın çocuklarından birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde ise ölen çocuğun miras payı ölen çocuğun çocuklarına yani miras bırakanın torunlarına geçer.

 

3. Miras bırakanın eşi, çocuğu ve torunlarının hayatta olmaması ancak anne ve babasının hayatta olması durumunda;


• Anne: 1/2, Baba: 1/2 oranında miras payına sahip olur.

 

4. Miras bırakanın çocukları veya torunları yok veya hayatta değil ancak babası, annesi ve eşi hayatta ise;


• Eş:1/2, Anne:1/4, Baba:1/4

Yukarıda yer alan misaller dışında birçok farklı misalde farklı oranlarla yasal mirasçılık sıfatını kazanma olanağı vardır. Türk Medeni Kanununda sayılan yasal mirasçılardan hiçbirinin hayatta olmaması durumunda devlet yasal mirasçıdır.

 

MİRASIN PAYLAŞILMASI

 

Paylaşmada esas olan mirasın tümden paylaşılmasıdır. Ancak kısmi paylaşma belirli bir mal üzerinde paylaşmanın gerçekleştirilmesi de mümkündür.


Mirasın tümden paylaşılması için belirlenecek yolu tüm mirasçılar ortak iradeleri ile serbestçe kararlaştırabilirler. Tüm miras ortaklarının katılımı ile bir taksim sözleşmesi hazırlanılarak tüm tarafların imzası ile mevcut mirasın paylaşım şekli kararlaştırılabilir. Ancak bu çözüm yönteminin en önemli olmazsa olmaz şartı pay oranı önemli olmaksızın tüm mirasçıların imzası, ortak iradesi ile mümkün olabilmektedir.


Paylaşma hususunda önemli olan ilkelerden biri eşitlik ilkesidir. Bir mirasçı her ne şekilde mirasçı olmuş olursa olsun yahut ne oranda mirastan hak sahibi olursa olsun tüm mirasçılar birbirlerine karşı eşitlik prensibi uyarınca eşit haklara sahiptir.


Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi


Mirasçıların anlaşma sağlayarak paylaşıma gitmesi hususunda anlaşmış olmaları halinde yazılı veya doğrudan paylaşma yoluna gidebilirler. Bu hususta hak kayıplarını önlemek için doğrudan paylaşma yoluna gidilmesi yerine bu paylaşma biçimi ve şeklinin yazılı olarak miras taksim sözleşmesi şeklinde hazırlanılarak imza altına alınması önem arz etmektedir.


Miras bırakanın vefatından önce yapılmış bu yönde bir sözleşme geçersizdir. Miras bırakanın vefatı ile birlikte tüm mirasçıların bir araya gelerek aralarında mal hak ve alacakların ne şekilde paylaşılacağını hüküm altına aldıkları yazılı şekil şartına tabi sözleşme


Miras Paylaşma Davası


Paylaşma konusunda anlaşamayan hakkı zarara uğrayacak olan mirasçının her zaman dava yolu ile mirasın hakka uygun şekilde taksimini istemesi mümkündür. 

Miras paylaşma Davası ile ilgili Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

Miras paylaşımı nasıl yapılır?, mirasçı mıyım?, mirasa hak kazandım mı?, miras paylaşma avukat, miras avukatı