CIF Teslim Şekli Nedir?

CIF NEDİR?

 

ICC tarafından ilk olarak 1936 yılında düzenlenen INCOTERMS’lerden biri olan CIF teslim şekli ICC’nin 1936, 1953, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 broşürlerinde yer alan en eski ve sık kullanılan satışa konu malın teslim şekillerinden biridir.

 

SÖZLEŞMEDE CIF YAZMASI NE DEMEK?

 

Herhangi bir satış sözleşmesinde CIF hukuksal teriminin yer alması sözleşmede satılan malın alıcıya ne şekilde teslim edileceğine dair bir atıfdır.

 

CIF Sadece Uluslararası Satış Sözleşmelerinde mi kullanılır?

 

CIF terimi hem uluslararası hem de ulusal satış sözleşmelerine eklenebilecek bir terimdir. Düzenlenme amacı uluslararası ticari sözleşmelerde kullanılmasına yöneliktir ancak sözleşme serbestisi gereği ulusal bir satış sözleşmesinde de teslim şekli olarak kararlaştırılabilir.

 

Sözleşmede CIF yazması durumunda hangi yıla ait broşüre atıf yapıldığı kabul edilir?

 

Uygulamada genellikle tarafların yalnızca CIF olarak atıfta bulundukları hangi yıla ilişkin broşüre atıfta bulundukları yazılmamaktadır. Tartışmaya mahal bırakmayacak yazım şekli INCOTERMS 2010-CIF-St. Petersburgh şeklinde olmalıdır. Bu halde atıf 2010 yılına ait düzenlemeye ilişkin CIF terimine olacaktır. Ancak uygulamada yalnızca CIF-St. Petersburgh şeklinde yazılması nedeniyle bu tip atıfların en güncel broşüre yapıldığı kabul edilir.

 

CIF TESLİM ŞEKLİ NASILDIR?

 

CIF Teslim şekli ICC Incoterms'lerden meydana gelen tarafların genellikle uluslararası ticaret hukuku çerçevesinde mal alım satımına ilişkin kuralları belirlemek üzere yaptıkları atıftır. 

Bir sözleşmenin teslime ilişkin bölümünde CIF ibaresi görüldüğünde ICC INCOTERMS teslim şekillerinden 2020 yılı broşüründe yer alan CIF'e atıf yaptıkları kabul edilir. 

 

CIF TESLİM ŞEKLİ NEDİR?

 

CIF teslimi yükleme limanında satıcının malları geminin küpeştesine teslim etmesi ile malın alıcıya tesliminin gerçekleştiğinin kabul edildiği bunun yanında satıcının malları deniz yolculuğuna ilişkin sigortalamakla yükümlü bulunduğunu ifade eder. Satıcı bunlara ek olarak malların varış limanına ulaşmasına kadar olan taşıma, navlun, paketleme, gümrük masrafları, liman masrafları vb. masrafları üstlenir. Malların ihraç işlemleri satıcı tarafından gerçekleştirilir.

 

CIF TESLİM ŞEKLİNDE MALLARIN SİGORTALANMASI KİME AİTTİR?

 

CIF teslim şekli deniz yolu ile yapılacak olan taşımaya ilişkin sigortanın satıcı tarafından yapılmasını ve bu sigortanın asgari düzeyde uluslararası güvenilir bir firma tarafından yapılmasını düzenlemiştir.

 

ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Antrepoya boşaltma, ithalat işlemleri ve gümrüğü, iç taşıma yükümlülükleri ise alıcıya aittir ve masrafları alıcı tarafından karşılanır. Satıcı tarafından alıcıya bildirilecek tahmini varış tarihi üzerine alıcı gerekli hazırlığını yapar. Satıcı olası veya gerçekleşen gecikmeleri alıcıya bildirir ve kontrol eder.

 

 

YARGITAY KARARLARINDA CIF

        

YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2019/ 4993

Karar: 2020 / 3604

Karar Tarihi: 28.09.2020

 

“6102 sayılı TTK’nın 1408. maddesi gereğince sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut değilse, sigorta sözleşmesi geçersiz sayılacaktır. Somut olayda dosyada Türkçe tercümesi bulunmayan emtia faturasında CIF satış kaydı bulunmaktadır. CIF (cost, insurance and freight) satış türü, mal bedeli, taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak yapılan satış ve teslim şeklini ifade etmekte olup münhasıran deniz aşan taşımalara konu edilen emtianın satış türüne işaret etmektedir. CIF satışlarda emtia üzerindeki hasar ve menfaat alıcıya yükleme limanında geçecek, taşıma esnasındaki rizikolara karşı satıcı alıcı taraf yararına bir sigorta sözleşmesi yapmakla mükellef olacaktır. Eş anlatımla CIF teslimli satışlarda, teslimin yükleme limanında gerçekleştiği ve kural olarak bedelin alıcıya peşinen ödenmiş olduğu kabul edilir.”

 

CIF teslim, CIF teslim şekli, CIF teslim avukat, uluslararası ticaret CIF, CIF teslim nedir? CIF teslim nasıldır?