Miras Tespit Davası

Miras Nasıl Tespit Edilir?

 

Miras Tespiti – Tereke Tespit Davası

 

Bir kimsenin vefatından sonra geride bırakmış olduğu malvarlığı değerleri tereke olarak ifade edilir. Tereke aktif ve pasif değerler olmak üzere iki farklı malvarlığı değerlerini ihtiva eder ve bu malvarlığı değerleri vefat ile birlikte mirasbırakanın mirasçılarına kendiliğinden geçmektedir.

Her ne kadar mirasçılar terekeyi kendiliğinden iktisap etmiş olsalar dahi bazı hallerde terekeyi oluşturan malvarlıklarını tam olarak bilememekte ve dolayısıyla mülkiyeti kanun uyarınca kendilerine geçmiş malvarlıklarından yararlanamamaktadır.

İşte bu nedenledir ki mirasbırakanın malvarlığının net bir şekilde belirlenmesi mirasçılar açısından oldukça önem arz etmektedir. Terekenin net bir şekilde tespit edilememesi durumunda mirasçılar önemli hak kayıplarına uğrama riski ile de karşı karşıya kalabilmektedir.

 

Tereke Tespit Davasının Hukuki Niteliği Nedir?

 

Tereke tespit davası delil tespiti niteliğinde olup dava sonucunda tespit edilecek malvarlığı değerleri kesin hüküm teşkil etmemektedir. Söz konusu dava ile vefat eden kimsenin malvarlığı araştırılarak tam ve net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılır. Bu doğrultuda banka gibi özel kurumların yanı sıra tapu ve kadastro gibi kamu kurumlarından mirasbırakanın sahip olduğu malvarlığının bulunup bulunulmadığı hakkında bilgi alınmaya çalışılır.

Böylelikle mirasbırakanın sahip olduğu taşınmaz, taşınır ve nakdi değerler belirlenir. Terekenin aktifini teşkil eden bu değerlerden mirasbırakanın (borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi) pasifleri düşülür ve net tereke bulunur. 

 

Tereke Tespit Davasını Kimler Açabilir?

 

Tereke tespit davasını hukuki yararını ispatlamak kaydıyla her ilgili açabilir. Mirasçılar açısından hukuki yarar bulunduğu varsayıldığından mirasçılar ayrıca hukuki yararlarını ispatlamak zorunda kalmamakta doğrudan tereke tespit davasını açabilmektedirler.

 

Tereke Tespit Davasında İhtiyati Tedbir Talep Edilebilir Mi?

 

Tereke tespit davası terekenin araştırılarak tam ve net olarak ortaya konulmasına hizmet eden dolayısıyla terekede yer alan malvarlığını değerlerini koruyucu bir etkiye sahip olan bir davadır. Söz konusu davada terekeye dahil bir taşınır, taşınmaz ve nakdi değer üzerinde mirasçı veyahut herhangi bir kimsenin tasarrufta bulunulmasını engellemek için ihtiyati tedbir talep etmek mümkündür.

 

Tereke Tespit Davası Ne Zaman Açılabilir?

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 590/1-b.3. maddesi uyarınca mirasbırakanın ölümünden itibaren bir ay içerisinde terekenin defterinin tutulacağını hüküm altına alınmıştır. Ancak Yargıtay istikrarlı içtihatlarıyla söz konusu sürenin hak düşürücü süre nitelikte olmadığını ilgililerin her zaman terekenin tespitini talep edebileceğine karar vermiştir.

Dolayısıyla terekenin tespiti her zaman talep edilebilir, öyle ki daha önce terekenin tespiti talep edilmiş olması dahi terekenin yeniden tespitinin talep edilmesine engel değildir.

 

Tereke Tespit Edildikten Sonra Mirasın Reddi Mümkün müdür? 

 

Evet, mümkündür. Terekenin tam ve net olarak tespit edilmesi ve mirasın deftere geçirilmesi ile beraber mirasçılara mirası kabul veya ret hakkında beyanda bulunmaları için bir aylık süre tanınır. Söz konusu bir aylık süre içerisinde miras reddedilmediği taktirde kabul edilmiş sayılır.

 

Tereke Tespit Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Tereke tespit davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkemeler ise ölen kişinin son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir eğer kişinin ikametgahı Türkiye’de bulunmuyorsa o halde nüfusa kayıtlı olduğu yer sulh hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir.

 

 

Miras Tespit Avukatı, Mirasın Tespiti Davası, Tereke Tespit Avukatı, İstanbul Miras Avukatı, Bağdat caddesi miras Avukatı, Kadıköy Miras Avukatı