Mirasta Denkleştirme Nedir ?

Mirasta Denkleştirme Nedir ?

 

Miras bırakanın mirasçılarından biri veya birkaçına diğerlerine nazaran karşılıksız olarak yaptığı kazandırmaların mirasın paylaşılmasında iadesi veya mahsup edilmesine ilişkin kuralları düzenler.

 

Mirasta Denkleştirmenin Amacı Nedir?

 

Mirasçılar arasında bozulmuş olan eşitliğin sağlanması amacıyla mirasta denkleştirme kurumu meydana gelmektedir. Miras bırakanın yaşarken miras payına mahsuben bir mirasçısına yönelik yapmış olduğu karşılıksız kazandırmaların iadesi ile mirasta eşitlik tesis edilir.

 

Türk Medeni Kanunun 669. Maddesinde düzenlenmiştir:

Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler.

Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tâbidir.

 

Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar

 

Miras bırakanın açıkça denkleştirmeye tabi olmayacağını belirtmediği neredeyse tüm kazandırmalar denkleştirmeye tabidir. Miras bırakan bir kazandırmanın denkleştirmeye tabi olmadığını belirtmişse denkleştirmeye ilişkin kanuni düzenleme emredici olmadığından artık bu kazandırma denkleştirmeden muaf tutulacaktır.

 

Kimler Denkleştirmeye Tabidir?

 

Yasal Mirasçılar ve Altsoy Mirasçılar denkleştirme borçlusu olabilirler. Bir kimsenin mirasçılık sıfatına haiz olmaması onu denkleştirme borçlusu olmaktan çıkartır.

 

 

 

 

Mirasta Denkleştirme Avukatı, Miras Avukatı, Denkleştirme davası avukat, miras denkleştirme avukat, tereke denkleştirme avukat, kadıköy