Yapı Denetim Kanunu Muhalefet Şantiye Şefi Mahkeme Kararı

ÖZET:

Yapı denetim kanununa muhalefet suçuna ilişkin şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri ile müteahhitin cezai sorumluluğuna ilişkin Sakarya .. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen yargılama neticesinde verilen Beraat kararı.

Somut uyuşmazlıkta inşaat halindeki taşınmazın iç duvarlarının projeye aykırı imalinin yapılması iddiası ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame neticesinde yargılama yapılmış ve aşağıdaki şekilde yerel mahkemesince hüküm tesis edilmiştir.

 

SAKARYA
   .... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO    : 2021/.... Esas
KARAR NO    : 2022/.......
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]    : .........

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K    M İ L L E T İ    A D I N A

HAKİM    :
C. SAVCISI    : 
KATİP    : 
DAVACI    : K.H.
MÜŞTEKİ    : SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ,
SANIK    : ...............................................................
MÜDAFİİ    : Av. MEHMET SERHAT TERCAN, Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:106 D:8 Kadıköy/ İSTANBUL
SUÇ    : 4708 Sayılı Kanuna Muhalefet
SUÇ TARİHİ    : 2019  
SUÇ YERİ    : SAKARYA/MERKEZ
KARAR TARİHİ    : ..................................


Sakarya C.Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame sonucu yapılan yargılama sonucunda; 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
İDDİA: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  ........./2021 tarih 2021/............Esas Sayılı İddianamesi ile, sanığın eylemine uyan Yapı Denetimi Hakkında Kanun 9/1, Türk Ceza Kanunu 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.


SAVUNMA:
SANIK ............................ALINAN İFADESİNDE: " bahse konu yapı üç kardeşe ait olan arazi üzerinde bulunmaktaydı, ..........söz konusu arazi üzerinde üç katlı olan binada büro (iş yeri) yapmam hususunda benimle noter taahhütnamesi ile anlaşma yaptılar, sonrasında bu ............... kendi aralarında anlaşmazlık yaşadı ve inşaatın kaba hali bittiğinde duvar örme kısmına geldiğimizde büro şeklinde değil de daire şeklinde olmasını bana söylediler, ben ve şantiye şefim de bu hususa ilişkin tadilat ruhsatı alınması gerektiğini söyledik, ancak şahıslar siz bizim istediğimiz gibi yapın biz yasal prosedürleri yerine getiririz dediler, biz bu durumun böyle olmayacağını söyledik ,onlar da ısrar edince ben de notere gidip aramızdaki sözleşmeyi fesh ettim, bu feshe ilişkin belgeyi dosya içerisine gelecek celse ibraz edeceğim, ...................biz sözleşmeyi fesh ettikten sonra başkaları ile anlaşıp yargılamaya konu imara aykırı yapı durumlarını gerçekleştirmişlerdir, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suç işleme kastım yoktur,  beraatimi talep ederim, Mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim, duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.
SANIK ....................................... İFADESİNDE: " ben 3 yıl önce..............Yapı Denetim Şirketinden istifa ettim, yargılamaya  konu olay sırasında bu firmada çalışmaktaydım ve bahsi geçen yapının yüzde 60 ve yüzde 80 denetimlerinde bil fiil ben görev aldım, bu sırada yapıda herhangi bir aykırılık tespit etmedim, şöyle ki yapının içerisindeki akslarda bir aksaklık görmedim, herhangi bir problem yoktu, balkon korkuluklarında ise yüzde 80 denetimden sonra bakılacak bir işlem olduğu için benim icra ettiğim denetim sırasında ona bakmadım, binanın bitişik nizam olması ile teras çatı olması sebebi ile ayrıca yönetmelikte hususen bir düzenleme olmaması durumu da dikkate alınarak yangın duvarı denetimi daha sonraki seviyeye bırakıldı, Ağustos 2017 yılında bitirme denetimine ben de katıldım, bu denetim sırasında tespit ettiğim müdürüm .................... isimli  şahsa ilettim, suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim, Mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" şeklinde beyanda bulunmuştur.
SANIK  ............................ ALINAN İFADESİNDE: " ben bahsi geçen .............yapı denetim şirketinin yöneticisi ve hissedarıydım, yargılamaya konu olayda bahsi geçen yapının ............. ve .................. tarihlerinde yüzde 80 seviye onayı alındı, herhangi bir aksaklık ve uygunsuzluk tespit edilemedi hatta bu onaylar Belediye tarafından da gözden geçirildi ve kabul edildi, rutin denetimler sırasında proje ve uygulama denetçisi olarak görev yapan .......................... bize bahsi geçen yapıdaki aksaklıkları ve eksiklikleri bildirdi, biz de bunun üzerine müteahhit firmaya eksikliklerin giderilmesi için bildirimde bulunduk, eksiklikleri tamamlamadılar, bunun üzerine ..................... Belediyesine yazılı olarak müteahhit firma tarafından eksikliklerin tamamlanmadığını bildirdik,  ilerleyen süreç içerisinde idari ve adli mercilerden işlem yapıldı, Yapı Denetim Kanununda 2020 yılında bir revizyon gerçekleşti ve bu revizyonda mimari eksikliklerden kaynaklı aksaklıklar suç olmaktan çıkarılmıştır, bunun da dikkate alınmasını talep ederim, suçsuzum, beraatimi talep ederim, Mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim," şeklinde beyanda bulunmuştur.
SANIK ............................................ MÜDAFİ ALINAN İFADESİNDE: "müvekkilim üzerine düşen yasal sorumluluklarını yerine getirmekten başka bir şey yapmamıştır, şöyle ki yapının yüzde 60 ve yüzde 80 denetimlerinde herhangi bir problem olmadığı, akabinde tespit edilen eksiklikler kendisine bildirildiği anda ilgili müteahhit firmaya bildirimde bulunmuş olup akabinde eksiklikler giderilmeyince de Belediyeye bildirimde bulunmuştur, bu haliyle müvekkilim suçsuzdur, beraatini talep ederiz" şeklinde beyanda bulunmuştur.
SANIK ............................... ALINAN İFADESİNDE: " ben olay tarihinde bahsi geçen yapıda şantiye şefi olarak görev yapmakta idim, işler standart haliyle devam ederken  yapı sahipleri gelerek yapı içerisinde birkaç duvarın yerlerinin değiştirilmesini istediler, büro tarzında yapılan inşaatın kendileri oturacaklarından bahisle konut tarzında yapılmasını istediler, ben bu durumda kendilerine karşı çıktım ancak onlar bana tadilat ruhsatı alacaklarını ve aksaklıkların giderileceğini söylediler, sonra 1-2 hafta kadar tadilat ruhsatının gelmesini bekledim, gelmedi, mülk sahibi ve müteahhit arasında problem çıktı, ben de noterden istifamı gönderdim, ayrıca balkonları tuğladan yapılmasını mülk sahibi istedi ve müteahhit de bunu kabul etti, ben o sırada görevde idim , yangın duvarının yapılmaması  kısmında ise ben orada yoktum, beraatimi talep ederim, Mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" şeklinde beyanda bulunmuştur.

SANIK .........................MÜDAFİ ALINAN İFADESİNDE: " müvekkilim üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek gerekli bildirimlerde bulunmuş olup akabinde bahsi geçen aykırılıkların yerine getirilmemesi neticesinde istifasını vermiştir, müvekkilim suçsuzdur, beraatini talep ederiz, ayrıca yapı denetim kanununda 2020 yılında bir güncelleme mevcuttur, bu güncellemeyi yazılı olarak Mahkemenize sunuyoruz ve müvekkilimizin bu güncellemeler dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLER:
.......... Tarihli Bilirkişi raporunun mahkememize sunulmuş olduğu görülmüştür.
.......... Tarihli Bilirkişi raporunun mahkememize sunulmuş olduğu görülmüştür.
 Sanık .................. müdafinin savunma dilekçesini sunmuş olduğu görülmüştür.
Sanık ....................müdafinin savunma dilekçesini sunmuş olduğu görülmüştür.


İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: " İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24.Ceza Dairesi'nin 2022/2075 Esas-2022/2162 Karar sayılı ilamında(.. 14/02/2020 tarihinde 7221 SK'nın 26. maddesi ile eklenen ifadelere göre düzenlenmiş 4708 Sayılı Kanun'un 9/1 maddesindeki suçun oluşması için fiilin Yeni İş Almaktan Men Cezası Uygulanmasını Gerektirecek nitelikte olması gerektiği,  suça konu tespit edilen aykırılıkların, yapının statik projesine aykırılık teşkil edecek nitelikte yeni iş almaktan men cezasının uygulanmasını gerektiren imalatlar olmadığı, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir edildiğinden, katılan vekilinin beraat kararına yönelik istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, ..) ve benzer konuda diğer Yüksek Yargı kararları incelendiğinde; yürütülen soruşturma ve kovuşturma neticesinde, dosyada mevcut bilirkişi raporlarıyla söz konusu aykırılıklarda sanıklara kusur atfında bulunulmuşsa da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değiştirme İl Müdürlüğü'nün ihbar evrakında sanıklara 4708 Sayılı Kanunu'nun 2.maddesinin (c) fıkrasında belirtilen esasları yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı, ilgili Kanun hükmünün yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmalî davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle görevin kötüye kullanılması halinde uygulanabileceği, somut olayda sanıklar hakkında sadece idari para cezası uygulandığı, ilgili Kanun hükmü ve Yüksek Yargı kararları gereğince sanıklar hakkında CMK 223/2.a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur " kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.


DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Sanık savunması, müşteki beyanı, tanık beyanı, nüfus ve adli sicil kayıtları, iddianame içeriği ile tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; 
Sanıklar .................................. hakkında mahkememiz 2021/368 Esas sayılı dosyasında konu soruşturma dosyasından anlaşılacağı şekliyle Sakarya İl Yapı Denetim Komisyonu'nun 25/09/2019 tarihli kararından anlaşılacağı şekliyle 4708 Sayılı Yasanın 8-c bendi gereği idari para cezası verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Ayrıntıları Konya Bölge Adliye Mahkemesinin 2020/1095 Esas 2021/39 Karar sayılı ilamında da vurgulandığı şekliyle  20.2.2020 tarihli 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 4708 sayılı Kanun'un 9. maddesine "...yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle..." ibaresinin eklendiği, buna göre anılan suçun oluşabilmesi için suç failinin icrai ve ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle görevini kötüye kullanması gerektiği, yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin ise 4708 sayılı Kanun'un 8. maddesinin  g  bendinde sayıldığı, iddianamede dava konusu edilen eylemin ise 4708 sayılı Kanun'un 8. maddesinin g bendinde sayılan ve 4708 sayılı Kanun'un 9. maddesi yollaması ile suç oluşturan fiiller arasında yer almadığı, ayrıca ............................İl Yapı Denetim Komisyonu'nun men cezası ile alakalı bir karar vermediği dolayısıyla yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığı anlaşılmakla sanıkların ayrı ayrı CMK’nun 223/1 ve 223/2-a maddeleri gereğince  beraatine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Her ne kadar sanıklar ........................................ haklarında 4708 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 9/1 ve 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı anlaşıldığından sanıkların üzerilerine atılı suçtan CMK 223/2-a maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE,
2-Sanık ..................................................... kendilerine vekil ile temsil ettirdiğinden ayrı ayrı 9.200,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
3-Yargılama giderlerinin KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,
Dair, hükmün ....................................... müdafiye tefhiminden, sanıklar ....................................e tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize havale edilmek üzere başka yer Asliye Ceza mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatmak suretiyle veya  hükümlü/tutuklu bulunan tarafların Cezaevi İdaresi kanalıyla vereceği dilekçe ile süresi içerisinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hüküm kesinleşeceğinden Beraat kararı yönünden Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF  yasa yolu açık olmak üzere, süresi içerisinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği belirtilerek Cumhuriyet Savcısı, ........................................................... yüzüne karşı, sanıklar......................................in yokluklarında mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/12/2022.

 

 

 

 

 

şantiye şefinin sorumluluğu yapı denetim kanunu, yapı denetim kanununa muhalefet suçu, yapı denetim kanununa muhalefet, şantiye şefinin sorumluluğu, yapı denetçisinin sorumluluğu, yapı denetim sorumluluğu,